Darbo laikas.: I-IV 06:30 - 22:00; V-06:30 - 21:00; VI-VII 08:00 - 15:00

„VIPUBLIC GYM“ sporto klubo taisyklės

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1.1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi „VIPUBLIC GYM“ sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato sportų klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), sporto klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. 1.1.2. „Paslaugos“ – tai sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, pirčių zonos paslaugos bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, spec. testavimai ir kt., už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį.
1.1.3. Sporto klubo klientas (arba „klientas“) – tai asmuo, sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis sporto klubo paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo narystės ar vienkartinio apsilankymo bilieto, tačiau įsigijo aukščiau nurodytas papildomas mokamas paslaugas.
1.1.4. Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis sporto klube bei naudotis sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
1.1.5. Vienkartinio apsilankymo bilietas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti sporto klube bei pasinaudoti sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.

1.2. Teisė naudotis sporto klubo paslaugomis
1.2.1. Teisę naudotis sporto klubo paslaugomis turi asmenys sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo bilietą bei pasirašytinai, t.y. pasirašę Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
1.2.2. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali lankytis tik tuose grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos
jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į kliento pateiktą gydytojo pažymą ir tėvų sutikimą bei užsiėmimo poveikį kliento sveikatai.
1.2.3. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus yra draudžiama. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje.


1.3. Sporto klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka
1.3.1 Narysčių sporto klube, sporto klube teikiamų papildomų paslaugų kainas ar kitus sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami sporto klubo interneto puslapyje vipublicgym.lt, nustato sporto klubas.
1.3.2. Klientai sporto narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus gali įsigyti: 1.3.2.1. sporto klubo kasoje;
1.3.2.2. internete adresu vipublicgym.lt ;
1.3.3. Klientai už narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus sporto klube gali atsiskaityti: 1.3.3.1. grynais pinigais arba banko kortele;
1.3.3.2. sporto klubo dovanų čekiais, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele.
1.3.4. Sporto klubo darbuotojai turi teisę klientą nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui.
1.3.5. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims, suteikiama nuolaida narystei įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (nuolaida 10%).


1.4. Sporto klubo narystės naudojimo tvarka
1.4.1. Klientui, įsigijusiam narystę yra išduodama asmeninė narystės kortelė.
1.4.2. Klientas privalo aktyvuoti savo narystės kortelę (pradėti naudotis sporto klubo paslaugomis) ne vėliau kaip per 3 mėnesius po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės kortelių aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis sporto klubo paslaugomis, narystės kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ų) galiojimo terminas, atitinkantis narystės kortelės rūšį.
1.4.3. Klientas, praradęs savo narystės kortelę, privalo apie tai informuoti sporto klubą ir registratūroje parašyti prašymą išduoti narystės kortelės dublikatą bei sumokėti narystės kortelės dublikato mokestį 3 eur.
1.4.4. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, ligos ar atostogoms, pagal atsikų narysčių tipą.
1.4.5.1. dėl ligos – tik klientui užpildžius atitinkamą sporto klubo prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams ir mokyklinio amžiaus vaikams ar asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą oficialią gydytojo pažymą. Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar esantys vaiko priežiūros atostogose, kartu su gydytojo pažyma privalo pateikti pažymą apie buvimą vaiko priežiūros atostogose arba verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Šiuo atveju narystės pratęsiamos, atitinkamai, tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui;
1.4.5.2. dėl komandiruotės – tik klientui užpildžius atitinkamą sporto klubo prašymo formą ir pateikus savo darbovietės vadovo įsakymo bei vardinių kelionės dokumentų nuorašus.
1.4.5.
3 mėnesio narystes, galima stabdyti 2 savaites ligos atveju, pateikus pažymą iš medicinos įstaigos.
1.4.5.4
6 mėnesių narystes galima stabdyti 4 savaites: atostogų, trumpalaikės ligos atveju (nepateikus pažymos), bet ne trumpiau nei savaitei.
1.4.5.5
12 mėnesių narystes galima stabdyti 8 savaites: atostogų, trumpalaikės ligos atveju (nepateikus pažymos), bet ne trumpiau nei savaitei.
1.4.6. Asmeninės narystės kortelės be išankstinio sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
1.4.7. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo sporto klubui pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti vienkartinį narystės perleidimo mokestį 10 eur.
1.4.8. Sporto klubui patenkinus kliento prašymą perleisti narystę, prašyme nurodytam asmeniui atitinkamam laikotarpiui išduodama nauja asmeninė narystės kortelė.
1.4.9. Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo sporto klubo registratūroje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas.
1.4.10. Klientams narystės koregavimas atliekamas ir pakeista narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.
1.4.11 Sumokėtas narystės mokestis gali būti grąžinamas klientui, ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas nuo įsigijimo dienos, pateikus įsigijimo dokumentus (kasos aparato čekis, pavedimo kopija), jei narystė nebuvo aktyvuota ir klientas nesinaudojo sporto klubo paslaugomis.
1.4.12 Įsigijus papildomų paslaugų, tokių, kaip asmeninė treniruotė, mitybos plano sudarymas ir kitų, įsigytomis paslaugomis būtina pasinaudoti per tris mėnesius, nuo įsigijimo datos.

1.5. Apyrankių-laikrodžių paskirtis ir naudojimas, apsilankymo trukmė
1.5.1. Klientas, atvykęs į sporto klubą, privalo pateikti savo narystės kortelę sporto klubo registratūros darbuotojams.
1.5.2. Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs narystės kortelės, į sporto klubą neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai sporto klubo duomenų bazėje galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystės kortelė yra galiojanti, tačiau ši išimtis taikoma ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės.
1.5.3. Sporto klubo registratūros darbuotojams identifikavus klientą, jam yra išduodama apyrankė-laikrodis, kuri suteikia teisę klientui įeiti į sporto klubo poilsio ir sporto zonos patalpas, už kurių paslaugas klientas
sumokėjo.
1.5.4. Kliento apsilankymo sporto klube trukmė priklauso nuo kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos tipo ir yra pradedama skaičiuoti nuo apyrankės-laikrodžio išdavimo momento. Sporto klubas turi teisę sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamoms narystėms ar vienkartinio apsilankymo bilietams nustatyti kitokią apsilankymo trukmę.
1.5.5. Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę, pagal abonemento planą arba nepalikęs sporto klubo patalpų iki sporto klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį pagal šių Taisyklių priede Nr. 2 pateikiamus įkainius.
1.5.6. Už paslaugas, įsigytas su apyranke-laikrodžiu, klientas privalo atsiskaityti sporto klubo kasoje. Klientui atsisakius susimokėti, įvykiui aiškintis pasitelkiama policija.
1.5.7. Išeidamas iš sporto klubo klientas privalo sporto klubo darbuotojams grąžinti apyrankę-laikrodį. Klientas, praradęs bet kuriuos sporto klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti sporto klubo patirtus nuostolius pagal pateikiamus įkainius.

1.6. Kitos bendros sąlygos
1.6.1. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus
daiktus nustatytose vietose.
1.6.2. Asmeninius daiktus klientai palieka sporto klubo rūbinėje esančiose persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus klientai privalo užrakinti.
1.6.3. Klientams rekomenduojama į sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
1.6.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti sporto klubo registratūros darbuotojus.
1.6.5. Sporto klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl sporto klubo kaltės.
1.6.6. Sporto klube kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.

2.1. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai atskirose sporto klubo zonose
2.1.1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.
2.1.1.1. Sporto klube draudžiama:
2.1.1.1.1. naudotis sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
2.1.1.1.2. be sporto klubo raštiško sutikimo teikti sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sveikatingumo klubo darbuotojams;
2.1.1.1.3. fotografuoti ir filmuoti sporto klube neturint raštiško sporto klubo vadovybės leidimo; 2.1.1.1.4. į sporto patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;
2.1.1.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.
2.1.2. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje.
2.1.2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;
2.1.2.2. Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę;
2.1.2.3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;
2.1.2.4. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
2.1.2.5. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas sporto klubo zonas, klientas privalo nusiprausti duše.
2.1.2.6. Treniruoklių salėje yra draudžiama:
2.1.2.6.1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
2.1.2.6.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.
2.1.3. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai grupinių užsiėmimų salėje.
2.1.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimu.
2.1.3.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 3 klientai.
2.1.3.3. Po treniruotės grupinių užsiėmimų salėse, prieš einant į kitas sporto klubo zonas, rekomenduojama nusiprausti duše.
2.1.3.4. Klientams draudžiama:
2.1.3.4.1. lankantis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui bei muzikos aparatūrai;
2.1.4. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyse.
2.1.4.1. Prieš apsilankymą pirčių zonoje klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.
2.1.4.2. Klientai privalo laikytis pirties naudojimosi taisyklių, kurios yra priešpirtyje.
2.1.4.3. Pirtyje, kuriose įrengti mediniai gultai kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį. 2.1.4.4. Dėl naudojimosi pirtimi trukmės klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. 2.1.4.8 Pirtyse draudžiama:
2.1.4.8.1. būti neblaiviems;
2.1.4.8.2. lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir / ar gyvybei;
2.1.4.8.3. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;
2.1.4.8.4. įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
2.1.4.8.5. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį; 2.1.4.8.6.liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;

3.1. Sporto klubo teisės ir pareigos, atsakomybė
3.1.1. Sporto klubas turi teisę:
3.1.1.1. keisti sporto klubo darbo laiką;
3.1.1.2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sporto paslaugų iki 48 valandų;
3.1.1.3. nustatyti kitas atskirų narysčių ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir sporto klubo interneto
svetainėje vipublicgym.lt;
3.1.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
3.1.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
3.1.1.6. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);
3.1.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
3.1.1.8. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems sporto klubo klientams arba sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės (ir narystės kortelės) galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės (ir narystės kortelės) galiojimo pabaigos, atskaičius sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
3.1.2. Sporto klubas įsipareigoja:
3.1.2.1. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje vipublicgym.lt;
3.1.2.2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoti klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje vipublicgym.lt;
3.1.2.3. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
3.1.2.4. sustabdyti ir pratęsti kliento narystės (ir narystės kortelės) galiojimą tokiam laikotarpiui, kai sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;
3.1.3. Sporto klubo atsakomybė.
3.1.3.1. Sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo kaltės.
3.1.3.2. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje vipublicgym.lt
3.1.3.3. Sporto klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su kliento veikla sporto klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4.1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė
4.1.1. Klientas turi teisę:
4.1.1.1. įsigijęs pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinio apsilankymo bilietą, naudotis sporto klubo paslaugomis;
4.1.1.2. susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
4.1.1.3. atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
4.1.1.4.1. klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio
narystės kainos be nuolaidos ir kliento įsigytos narystės vieno mėnesio kainos (kliento įsigytos narystės kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
4.1.1.4.2. skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.
4.1.3. Klientas įsipareigoja:
4.1.3.1. atskirose sporto klubo zonose ( pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėje, ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
4.1.3.2. lankydamasis sporto klube laikytis šių Taisyklių;
4.1.3.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
4.1.3.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
4.1.3.5. naudotis sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi sporto klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;
4.1.3.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
4.1.3.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
4.1.3.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos sau ir kitų sporto klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
4.1.3.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam klubo darbuotojui;
4.1.3.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą
informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
4.1.3.11. lankytis tik sporto klubo klientams skirtose patalpose;
4.1.3.12. Sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos teikimo sąlygose, bet ne vėliau kaip iki sporto klubo darbo pabaigos.
4.1.3.13. atlyginti sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia sporto klubas dėl kliento kaltės.
4.1.4. Klientų atsakomybė:
4.1.4.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.
4.1.4.2. Klientai, naudodamiesi sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
4.1.4.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių
lankantis sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl klubo darbuotojų kaltės.
4.1.4.4. Klientas privalo atlyginti sporto klubui materialinę žalą, kurią klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su sporto klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
4.1.4.5. Sporto klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

5.1. Baigiamosios nuostatos
5.1.1. Pasirašydamas “Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale” Klientas savo parašu patvirtina, kad: 5.1.1.1. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už
Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
5.1.1.2. Klientas sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas sporto klubo klientų duomenų bazėje.
5.1.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami “Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale”, patvirtina faktą, kad:
5.1.2.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis sporto klubo paslaugomis; 5.1.2.2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
5.1.2.3. nepilnamečio kliento sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
5.1.2.4. jie atsako už nepilnamečio kliento elgesį sporto klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
5.1.2.5. jie sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas sporto klubo klientų duomenų bazėje.
5.1.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.